Pitch Day
widget-image
Хөрөнгө оруулалт

- Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хөгжүүлэх, зах зээлд таниулах эхлэлийн шатны хөрөнгө оруулалт; оффис менежерийн ажлыг гүйцэтгэх, компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг гүйцэтгэх

widget-image
Оффис

- Үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах оффис, оффисын тавилга, эд хогшлоор хангах

widget-image
Судалгаа, шинжилгээ

- Олон улсын зах зээлд гарах түнш, хамтрагчтай холбох; гадны зах зээлээс татах тоног төхөөрөмжийн судалгаа, нийлүүлэгчтэй холбох; судалгааны байгууллага, институцтай холбох

widget-image
Суурь тогтолцоо суурилуулах

- Байгууллагын стратегийн суурь тогтолцоог суурилуулан төлөвшүүлэх, хэвийн үйл ажиллагаатай байгууллагын дижитал шийдлүүд

widget-image
Асуудал шийдвэрлэх

 - Асуудлыг шийдвэрлэх оюуны шийдэл гаргахад зөвлөх; хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа; сократус комьюнити хөтөлбөр

widget-image
Сургалт, зөвлөгөө

- Ажилтнуудыг чадавхжуулах цэгцтэй сэтгэлгээ, системийн шийдлийн ментор сургалтууд;  санхүүгийн зөвлөгөө; хууль эрх зүйн зөвлөгөө

 

widget-image

OUR SERVICES

Баримтлах зарчим:

Pitch Day сонгон шалгаруулалтанд оролцохдоо Сократус Студио ХХК-аас бэлдэж өгсөн загвар дээр тухайн тодорхойлсон асуулгын хүрээнд бизнес санаагаа танилцуулна. Бизнес санаагаа танилцуулах агуулгын хүрээнд асууж буй асуулт бүрийн хариулт нь таны дүгнэлт гэдгийг хатуу анхаарч хариулахдаа дараах зарчмыг баримтлана уу. Өөрөөр хэлбэл дүгнэлт нь бодит мэдээлэл, нотолгоо нь дээр суурилсан хатуу логик аргачлалаар боловсруулагдаж гарна.

  • Мэдээлэл цуглуулах: Тухайн асуулгын хүрээнд мэдээлэл цуглуулсан байх. Аливаа зүйлийг танин мэдэхийн тулд хамгийн эхэнд хийгдэх ажил бол мэдээлэл цуглуулах юм. Мэдээллийн эх сурвалж болон эх сурвалжийн баталгаатай байдлыг нягтлан шалгасан байх зэрэг орно.
  • Боловсруулах: Цуглуулсан мэдээллийн хоорондын хамаарлыг тогтоох, ангилж ялгах. Янз бүрийн дүрслэх аргуудыг ашигласан байвал давуу тал болно. Сонгон шалгаруулалтын хорооны гишүүд
    1. Хурдан
    2. Оновчтой
    3. Илэрхийлэл нь тодорхой байдлыг хүснэ.
  • Дүгнэлт: Асуулга бүрийн хувьд та дүгнэлт гаргасан байх хэрэгтэй.

Төслийн танилцуулгын үед асуудлаас гажих, нурших, төөрөгдөлд оруулах, төсөлтэй хамаагүй түүх хүүрнэх зэргээр өөрт ноогдсон цагаа үр ашиггүй ашиглахгүй байх.

LEARN MORE

WHAT WE DO

Check our features

widget-img
Мэдээлэл цуглуулахад анхаарах зүйл

Мэдээлэл нь баталгаатай эх сурвалжаас авсан мэдээлэл байх. Баталгаа эх сурвалж гэдэг шинжлэх ухааны өгүүлэл нийтлэл, нэр хүнд бүхий судалгааны байгууллагын боловсруулсан судалгааны тайлан байна.

widget-img
Боловсруулалт хийхэд анхаарах зүйл

Та боловсруулалт хийхдээ цуглуулсан мэдээллийнхээ хүрээнд мэдээллээ ангилж, хоорондын уялдаа холбоог нарийн гаргаж, логик аргуудыг ашигласнаар таны дүгнэлтэд сонгон шалгаруулах хорооны гишүүд итгэл үнэмшлийг төрүүлдэг болохыг анхаарна уу

widget-img
widget-img
Дүгнэлт гаргахад анхаарах зүйлс

Дүгнэлт нь асуулгаасаа хазаагаагүй, тухайн асуулгынхаа хүрээнд дүгнэсэн байх.

widget-img
Дүгнэлт гаргахад анхаарах зүйлс

Дүгнэлтийг цуглуулсан мэдээллээс гадуурх, мэдээллийн жагсаалтанд тусгаагүй мэдээлэл дээр үндэслэн дүгнэсэн байх нь төөрөгдөл үүсгэнэ.